Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

W dniu 10 listopada 2020 roku w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach odbyła się konferencja online na platformie Teams, podsumowująca realizację działań w projekcie „Europejski nauczyciel – doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach” z udziałem społeczności szkolnej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Starosta Starachowicki Piotr Babicki, Prezydent Miasta Marek Materek , dyrektor Wydziału Edukacji - Michał Gutowski, oraz dyrektorzy innych szkół i placówek w powiecie Starachowickim.
Na wstępie konferencji dyrektor szkoły Mirosław Niewczas powitał zaproszonych gości i oddał głos szkolnemu koordynatorowi projektu oraz prowadzącej spotkanie pani Justynie Żłobeckiej, która przedstawiła główne założenia, cele i ogólny przebieg projektu.
Był to projekt unijny realizowany na zasadach programu Erasmus+ przez III LO
w okresie od 14.10.2019r. do 13.11.2020r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 20 132.00 EURO, tj. 86 122.68 PLN.

Zgodnie z założeniem 14 nauczycieli III LO wzięło udział w pięciodniowych stażach Job shadowing w portugalskich szkołach w mieście i okręgu Povoa de Varzim. Ze względu na organizację pracy szkoły nauczyciele odbyli staż w trakcie ferii zimowych w dniach 25.01. – 02.02.2020r. Przez pięć dni nauczyciele obserwowali pracę portugalskich kolegów w szkołach i placówkach realizujących innowacyjne formy kształcenia zintegrowanego, wprowadzone przez miasto i gminę Povoa de Varzim. Uczestniczyli w zajęciach w Rocha Peixoto- zespole szkół liczącym ok. 1000 uczniów i będącym pionierem i autorytetem w dziedzinie innowacji edukacyjnych oraz liderem w zakresie współpracy międzynarodowej - wymiany uczniów i nauczycieli, a także w szkole EB 1,2,3 Apulia realizującej nowatorskie rozwiązania edukacyjne i wychowawcze. Dodatkowo nauczyciele obserwowali zajęcia w ośrodku Mapadi, który jest częścią lokalnego programu włączania i przygotowania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnych do czynnej obecności na rynku pracy. Podczas obserwacji zajęć, rozmów z kadrą zarządzającą, portugalskimi nauczycielami i uczniami uczestnicy Job shadowing zapoznali się z systemem edukacyjnym kraju partnerskiego, poznali istotę innowacji wprowadzonych przez tamtejsze szkoły w zakresie: metodyki nauczania (priorytetem jest praca zespołowa), programów nauczania (mniej wiedzy i teorii – nacisk na doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów). Zachwycający okazał się profesjonalizm i kompleksowe wsparcie uczniów niepełnosprawnych i ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, sposoby wykorzystania ICT w procesie nauczania.

Bezpośrednim partnerem szkoły, instytucją pośredniczącą, była firma WE ARE Lda., która wspierała realizację projektu poprzez zaangażowanie szkół odpowiadających wymaganiom Job shadowing i celom projektu oraz organizację pobytu w Portugalii – zakwaterowania, wyżywienia, komunikacji i programu kulturowego.
Poza programem Job shadowing ważną i wymaganą przez UE częścią mobilności było poznawanie dziedzictwa kulturowego kraju partnera – Portugalii. Nauczyciele zwiedzili stolicę kraju Lizbonę, sanktuarium w Fatimie, ośrodek kultu Maryjnego oraz miasto Porto
i Povoa de Varzim, w którym zakwaterowani byli na czas mobilności. Poznawali smaki Portugalii, styl pracy i codziennego życia Portugalczyków.
Głównymi celami projektu było: poznanie nowych metod pracy w edukacji integracyjnej i włączającej, podniesienie kompetencji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy uczestnika, zwiększenie umiejętności komunikacji w języku obcym, czerpanie z innych systemów edukacyjnych i przenoszenie dobrych praktyk na grunt pracy szkoły, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, poznanie form współpracy z rodzicami stosowanych przez partnerów zagranicznych, mających na celu optymalne zaspokajanie potrzeb edukacyjnych ich dzieci, rozwijanie umiejętności wymiany doświadczeń w relacjach z kadrą innych szkół i organizacji wspierających nas w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, kształtowanie postaw otwartości na społeczność międzynarodową, tolerancji i poszanowania odmienności oraz poszukiwania wspólnych celów i obszarów działania, nawiązanie i rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi, w celu realizacji kolejnych przedsięwzięć w obszarze mobilności europejskich, lepsze zrozumienie różnorodności społecznej i specyfiki życia społecznego i kulturowego oraz zwiększenie motywacji uczestników do podejmowania nowych form pracy, zwiększenie satysfakcji z pracy i samorealizacji.

Właściwa realizacja zadań projektowych przyczyniła się do konkretyzacji założonych celów, między innymi poprzez: realizację w szkole programu Współczesna rzeźba z elementów metalowych na zajęciach wiedzy o kulturze, kontynuowanych w bieżącym roku jako arteterapia, będących elementem programu wychowawczego w klasach pierwszych, nawiązanie współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w celu wyposażenia uczniów, zwłaszcza o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w kompetencje umożliwiające wejście na rynek pracy, poprzez realizację dedykowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie kolejnego języka obcego – hiszpańskiego i utworzenie klasy o profilu lingwistycznym, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych uczestników, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które znajdą zastosowanie w realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Obecność w szkołach w Portugalii i nawiązanie bezpośrednich kontaktów z portugalskimi nauczycielami pozwoliły na poznanie specyfiki pracy nauczyciela w innym kraju europejskim oraz autorefleksję na temat własnego warsztatu pracy.
Ponadto dzięki projektowi szkoła pozyskała bazę kontaktów, które mogą być wykorzystane w dalszym jej rozwoju, m.in. III LO zostało zaproszone jako partner do międzynarodowego projektu tworzonego przez szkołę 1,2,3 Apulia. Projekt zakładał wzajemne wizyty w szkołach wszystkich partnerów z różnej część Europy w celu wspólnego wypracowania innowacyjnych programów pracy w bibliotekach szkolnych, ale ze względu na sytuację pandemiczną w Europie prace nad projektem zostały zawieszone.
Kolejnym punktem konferencji była prezentacja multimedialna z pobytu nauczycieli
w Portugalii wraz z bogatą relacją fotograficzną, przedstawiona przez Joannę Ogórek nauczycielkę języka angielskiego.
Następnie nauczycielka geografii i przedsiębiorczości Justyna Łach zaprezentowała ewaluację działań projektowych wraz z rezultatami. Raport z ewaluacji projektu zawierał wyniki ankiet, które wykazały, że uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili zarówno przygotowanie jak i przebieg całego projektu oraz podkreślali pozytywny wpływ udziału w projekcie na rozwój zawodowy i osobisty.
Efektem projektu było również stworzenie biuletynu, który przedstawiła Katarzyna Żerek, nauczycielka języka niemieckiego. W biuletynie zawarte zostały cele projektu i ogólne informacje o projekcie, działania i refleksje nauczycieli, wnioski i pomysły do dalszej pracy. Biuletyn będzie udostępniony na stronie szkoły oraz przesłany dla zainteresowanych osób.
Po podsumowaniu konferencji koordynatorka Justyna Żłobecka podziękowała uczestnikom za ogromne zaangażowanie i zdyscyplinowanie we wszystkich działaniach, które podejmowane były w trakcie realizacji projektu oraz stwierdziła, że pełnienie tej odpowiedzialnej funkcji w takim gronie było bardzo satysfakcjonujące. Wyraziła też nadzieję, że pozytywne odczucia po realizacji projektu będą skutkowały podejmowaniem następnych w szerszym gronie.
Na zakończenie Dyrektor III LO Mirosław Niewczas podziękował wszystkim uczestnikom projektu oraz koordynatorowi pani Justynie Żłobeckiej za udział w projekcie, jego realizację oraz wspaniałe przygotowanie podsumowania .

 

Biuletyn projektu

Prezentacja

"Europejski nauczyciel" - doskonalenie zawodowe kadry III LO w Starachowicach

 

 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2021 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.