Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

PEDAGOG SZKOLNY:


Funkcję Pedagoga w III LO pełni pani mgr Renata Kowalik.

Wszystkich zainteresowanych przyjmuje codziennie w sali nr 19

Działania pedagoga określa się w szkole mianem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Co się kryje za tym określeniem?
Otóż pedagog to ktoś, kto doradza w różnych sprawach życiowych i szkolnych uczniom, rodzicom i nauczycielom. Troszczy się o dobre samopoczucie młodzieży w szkole, o to, aby odnaleźli się w zespole klasowym i społeczności szkolnej. Interesuje się różnorodnymi trudnościami młodzieży i pomaga w ich rozwiązaniu, angażując do tego także rodziców, nauczycieli a nieraz specjalistów poza szkołą, jeśli waga problemu tego wymaga.
Często zdarza się pedagogowi słuchać o rozterkach sercowych swoich wychowanków, o ich codziennych radościach i smutkach. Angażuje się w rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole. Pedagog chciałby pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują, choć zdaje sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe.

Ujmując rzecz bardziej oficjalnie do szczegółowych zadań pedagoga III Liceum Ogólnokształcącego należy:

    Koordynowanie integracji uczniów klas I na początku roku szkolnego – współorganizowanie Rajdu integracyjnego klas I oraz prowadzenie (ewentualnie przy współudziale psychologa z PPP) wraz z wychowawcami zajęć integracyjnych.
    Poznawanie środowiska uczniów przy pomocy różnych technik - analiza dokumentacji indywidualnej uczniów oraz dzienników, rozmowa, wywiad (z uczniami, rodzicami, wychowawcami, pedagogami szkół gimnazjalnych – w szczególnie trudnych przypadkach wychowawczych).
    Na podstawie diagnozy – planowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej takich jak:

        rozmowy poradnicze z uczniami, rodzicami i nauczycielami klas,
        interwencje wychowawcze i profilaktyczne w kryzysowych sytuacjach dotyczących wychowanków,
        mobilizowanie do korzystania z pomocy specjalistycznej – psychologa, psychiatry, specjalisty do spraw uzależnień itp. w uzasadnionych przypadkach – we współpracy z rodzicami,
        poradnictwo dla wychowawców dotyczące indywidualnych i klasowych przypadków wychowawczych, poradnictwo dla rodziców uczniów o nasilonych trudnościach życiowych i wychowawczych,
        koordynowanie różnych form pomocy materialnej – pomoc stypendialna, rzeczowa,
        różnorodna pomoc pedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – ścisła współpraca z nauczycielami uczącymi i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

    4. Koordynowanie doradztwa grupowego w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia

        zajęcia „Planowanie karier zawodowych” we współpracy z doradcami zawodowymi z PPP dla klas II i III,
        warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy” we współpracy z doradcą zawodowym przy OHP

    5. Prowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczniów w sprawie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu

    6. Gromadzenie wraz z nauczycielem bibliotekarzem publikacji dotyczących warunków rekrutacji w szkołach policealnych, informatorów wyższych uczelni, wydawnictw poruszania się na rynku pracy w kraju, regionie i za granicą – szczególnie w krajach Unii Europejskiej.

    7. Współpraca z wychowawcami w zakresie profilaktyki – prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkolnych projektów profilaktycznych – wg Szkolnego Programu Profilaktyki.

    8. Współpraca z instytucjami w środowisku wspierającymi działalność profilaktyczną szkoły – m. in. z Komendą Powiatową Policji, Punktem Konsultacyjnym dla Rodziców i Młodzieży Uzależnionej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sanepidem itp.
    9. Współpraca z rodzicami uczniów:

        udział w zebraniach klasowych z rodzicami – pedagogizacja
        poradnictwo indywidualne dla rodziców,
        współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie wypełniania zaleceń PPP dotyczących indywidualizacji wymagań szkolnych dla tych uczniów.

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.