Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Zasady  i tryb naboru do klas pierwszych w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami  Integracyjnymi

im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach na rok szkolny 2018/2019

                                      

Rekrutacja do klas pierwszych  prowadzona będzie w Systemie Elektronicznego Naboru.

W procesie rekrutacji Kandydat będzie sam zakładał swoje konto na stronie internetowej lub pomoże mu w tym szkoła do której uczęszcza, w specjalnie utworzonym Wniosku zgłoszeniowym, w którym trzeba będzie podać, wymagane dane osobowe oraz ustalić, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru.

Kandydaci korzystają z kanału

https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat

Rekrutacja w szkole prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.

Do zadań komisji należy:

 • przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego
 • weryfikowanie danych zgromadzonych w systemie
 • pobieranie list i ich publikacja

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.

 1. Wybór szkoły na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru.
 2. Wdrukowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
 3. Wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

W przypadku problemów z założeniem konta oraz logowaniem się do systemu prosimy o kontakt ze szkołą w celu uzyskania pomocy -  osobiście lub pod nr telefonu - (041) 274 51 16

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

 1. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Dostarczenie pozostałych dokumentów: dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia, karta informacyjną oraz skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

do 9 lipca 2018 r.

 1. Sprawdzenie czy wniosek został zaakceptowany poprzez zalogowanie się do systemu.

(weryfikacji danych wprowadzonych przez Kandydata dokonuje komisja rekrutacyjna)

 1. Gdy informacja o akceptacji wniosku nie pojawi należy zgłosić się do szkoły w terminie do 14 lipca

10 lipca 2018 r.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

do 13 lipca 2018 r.

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

 

18 lipca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Do 21 sierpnia 2018 r.

rekrutacja uzupełniająca

 

 

Zasady i tryb prowadzenia naboru dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych  powinni złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15.00. Kandydaci rekrutowani są poza systemem .

Wpisywanie danych do systemu elektronicznej rekrutacji dokonywane jest przez Dyrektora szkoły

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie rodziców.
 2. Orzeczenie z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej kwalifikującej do nauki w oddziałach integracyjnych.
 3. Zaświadczenie ze specjalistycznej placówki służby zdrowia.
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
 • osoby z uszkodzeniami sensorycznymi ( wzroku i słuchu )
 • osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi
 • osoby z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania
 • osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • osoby z uszkodzeniami motorycznymi
 • osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 1. Dostarczenie pozostałych dokumentów: dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, karta zdrowia, karta informacyjną oraz skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu), świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

 Druk ankiety dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do szkoły do odbioru w sekretariacie szkoły

Procedura przyjmowania kandydatów

 1. Kwalifikacja kandydata będzie następowała po spotkaniu z pedagogiem szkolnym.
 2. Kandydat, który będzie przyjmowany powinien spełniać warunki zawarte w charakterystyce psychologiczno - medycznej opracowanej przez specjalnie powołany zespół.
 3. Decyzja o przyjęciu do szkoły będzie wiadoma do dnia 15 lipca 2016r. do godz. 12.00.
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez większą liczbę kandydatów o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym naliczane są przez System Elektronicznego Naboru

 

1.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu

rekrutacyjnym  wynosi 200 pkt., w tym:

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum -100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum -100 pkt.

2.Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent  w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

3.Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej w tym konkursy maksymalnie 100 punktów.

* Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następujące przeliczenia:

celujący - 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

bardzo dobry -16 punktów,

dobry -12 punktów,

dostateczny -8 punktów,

dopuszczający -2 punkty.

* Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punkty:

 1.  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów;
 2.  wolontariat – 2 punkty
 3.  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

1)konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim

Laureat – 7 pkt

Finalista – 5 pkt

2) konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim

Finalista 1 konkursu – 7 pkt

Finalista 2 lub więcej konkursów – 10 pkt

3) wysokie miejsce w konkursach artystycznych i sportowych na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt

- krajowym – 3 pkt

- wojewódzkim – 2 pkt

- powiatowym – 1 pkt

4 .Absolwenci gimnazjów będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od przyjętych  kryteriów,

 
 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2019 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.